TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Syngenta Axial 50

środki ochrony roślin - herbicyd

Treść atrykułu - Syngenta Axial 50

Syngenta Axial 50 stanowi ważne ogniwo w przełamywaniu odporności miotły zbożowej na herbicydy. Stanowi doskonały element w wymaganej przez integrowaną ochronę roślin rotacji substancji aktywnych i mechanizmów działania herbicydów stosowanych na danym polu. Jest cenną alternatywą dla produktów z grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS) reprezentującą herbicydy z grupy B (wg HRAC*) powszechnie stosowanych w uprawach zbożowych.

  • Wbudowany adiuwant bazujący na nowoczesnej technologii.
  • Doskonałe mieszanie z wodą.
  • Łatwe przygotowanie jednorodnej i skutecznej cieczy roboczej.
  • Redukcja ilości stosowanych produktów.
  • Odmienny mechanizm działania od powszechnie stosowanych w zbożach sulfonylomoczników.
  • Formulacja Axial® 50EC zapewnia wysoką skuteczność zwalczania chwastów jednoliściennych przy zachowaniu pełnej selektywności.

Syngenta Axial 50 jest preparatem o działaniu systemicznym, niezwykle szybko wchłanianym przez części nadziemne roślin chwastów. W jego skład wbudowany został nowoczesny adjuwant, który oprócz poprawy mieszalności z wodą odpowiada za niemal natychmiastowe wchłanianie produktu przez chwasty. Axial 50 dodany do opryskiwacza po krótkiej chwili uzyskuje jednorodną, gotową do użycia ciecz, nie wymagającą dodatkowych „polepszaczy” w celu zwiększenia skuteczności na chwasty jednoliścienne. Po upływie 1h od zabiegu preparat uzyskuje bardzo wysoką skuteczność.

Axial 50 można stosować w różnych fazach rozwojowych zarówno chwastów jak i rośliny uprawnej, co daje duże możliwości w zakresie doboru właściwych warunków pogodowych i organizacji prac polowych. W celu jesiennego zwalczania miotły zbożowej i wyczyńca polnego w zbożach ozimych preparat najlepiej stosować od fazy wykształconego 1,2-go liścia chwastu (BBCH 11-12) do zakończenia jesiennej wegetacji, natomiast wiosną po ruszeniu wegetacji do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30). Jest możliwe późniejsze stosowanie preparatu, nawet do fazy liścia flagowego (BBCH 37) rośliny uprawnej, jednak aplikacja w tak zaawansowanych fazach rozwojowych niesie ze sobą ryzyko utrudnionego dotarcia preparatu do roślin położonych w niższych piętrach łanu oraz obniżenia wrażliwości chwastu na herbicyd. W wewnętrznych doświadczeniach polowych Axial 50 zastosowany w maksymalnej dawce 0,9l/ha zwalczał miotłę zbożową na bardzo wysokim poziomie dochodzącym do 100% (wykres 3). Najlepsze rezultaty uzyskiwane są w przypadku wczesnego wykonania zabiegu herbicydem Axial 50. Produkt można stosować w różnych fazach rozwojowych, zarówno chwastów jak i rośliny uprawnej, co w dużej mierze uniezależnia rolników od wykonywania zabiegów w niesprzyjających warunkach pogodowych oraz ułatwia organizację prac polowych w gospodarstwie.