TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Ecogran – Wapniak Koszelowski

granulowany, niepylisty nawóz wapniowy

Treść atrykułu - Ecogran – Wapniak Koszelowski

Ecogran – Wapniak Koszelowski – wykazuje bardzo dobre właściwości chemiczne i fizyczne. Posiada wyjątkową czystość. Forma nawozu – granulat 2,0-4,0 mm, pozwala na łatwy wysiew i szybkie wymieszanie z warstwą gleby. Nawóz w 100% EKOLOGICZNY, wyprodukowany w oparciu o własne naturalne złożą kredy piszącej.
Wapniak Koszelowski doskonale nadaje się do nawożenia upraw polowych, warzywnych, sadowniczych, szklarniowych, użytków zielonych, kwiatów i trawników.

Stosowanie Wapniaka Koszelowskiego Ecogran powoduje:

 • zwiększenie efektywnośći wykorzystania nawozów mineralnych,
 • zobojętnienie zakwaszającego glebę działania nawozów fizjologicznie kwaśnych,
 • zneutralizowanie uwidaczniającego się w kwaśnej glebie toksycznego działania jonów glinu i manganu,
 • zwiększenie właściwości fizycznych gleb,
 • poprawę właściwości biologicznych gleby poprzez szybszy rozkład resztek pożniwnych, nawozów organicznych,
 • wyższą aktywność bakterii wiążących azotm,
 • możliwość uprawy roślin bardziej przydatnych rolniczo ale o wysokich wymaganiach dotyczących odczynu gleby na przykład lucerny

Nawożenie wapnem

 • Ponad 50 % ogólnego areału gleb w Polsce wykazuje bardzo kwaśny i kwaśny odczyn (pH<5,5) i sytuacja ta nie uległa _żadnej zmianie w przeciągu ostatnich 20 lat. W ujęciu przestrzennym zaledwie w 2 województwach (kujawsko-pomorskie i opolskie) udział takich gleb wynosi poniżej 40%, natomiast w 4 województwach (łódzkie, mazowieckie, podkarpackie i podlaskie) gleby o pH poniżej 5,5 zajmuj_ 60-80 % ogółu powierzchni gruntów ornych. Pod względem stanu zakwaszenia gleb kraj nasz wyróżnia się bardzo niekorzystnie na tle krajów ościennych.
 • Silne zakwaszenie gleb w Polsce wynika przede wszystkim z rodzaju i pochodzenia skał macierzystych oraz przebiegu procesu glebotwórczego, ale niebagatelne znaczenie mają przyczyny o charakterze antropogenicznym. Na przyczyny antropogeniczne składają się_ opad kwaśnych substancji z atmosfery ( tlenki siarki i azotu oraz amoniak) i zakwaszające działanie nawozów mineralnych, głównie azotowych. Łączny ładunek tych substancji zakwaszających sprowadzony do wspólnego mianownika jonów wodorowych szacowany jest obecnie na około 5 kmol H+ *ha-1, a w latach 80 tych osiągał 9 kmol H+*ha-1. Dla przybliżenia tych liczb warto przypomnieć, że do zobojętnienia 1 kmol H+ konieczne jest zastosowanie 28kg CaO .
  W uproszczeniu przyjmuje się, że roczny opad 5-6 kmol H+*ha-1 gleb o pH poniżej 4,8 (gleby wykazujące kwasowość wymienna) może doprowadzić w krótkim czasie do degradacji takich gleb. Gleby o pH poniżej 4,8, stanowiące znaczącą część gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych są zatem potencjalnie zagrożone procesami degradacyjnymi.
 • Kwaśny odczyn gleb związany jest z szeregiem ich niekorzystnych właściwości fizycznych i chemicznych. Należy tu wymienić zawartość szkodliwych form glinu i manganu w glebach o pH poniżej 5,0 zmniejszoną przyswajalności większości składników pokarmowych roślin (głównie fosforu, potasu i molibdenu) oraz zwiększono dostępność dla roślin metali ciężkich (głównie kadmu i ołowiu). Ostatnie zestawienia wyników badań OSChR wykazują, ze w grupie gleb bardzo kwaśnych (pH poniżej 4,5) ponad 50 % charakteryzuje się jednocześnie bardzo niską i niską zawartością przyswajalnego fosforu, a ponad 65 % – bardzo niską i niską zawartością przyswajalnego potasu. W grupie gleb o odczynie obojętnym taką zawartością fosforu wykazuje zaledwie 14 % gleb, a potasu ok. 25 % gleb.
 • Jedyna metoda regulacji odczynu gleb jest ich wapnowanie. Z obliczeń uwzględniających potrzeby wapnowania gleb i zalecane dawki CaO wynika, że dla uregulowania odczynu gleb gruntów ornych w Polsce konieczne byłoby zużycie ok. 20 mln ton CaO. Nawet odliczając gleby bardzo lekkie i bardzo kwaśne zajmujące szacunkowo ok. 1,5 mln ha które powinny być wyłączone z użytkowania rolniczego minimalne zapotrzebowanie na wapno na grunty orne wynosi ok. 16 mln ton. Należy do tego doliczyć potrzeby wapnowania użytków zielonych, lasów, a szczególnie młodych nasadzeń leśnych, stawów i wybranych zbiorników otwartych (jeziora ) oraz rosnące zapotrzebowanie na wapno do higienizacji i uzdatniania odpadów komunalnych i produkcji różnego rodzaju nawozów organicznych. Zapotrzebowanie na wapno warto zestawić z zużyciem nawozów wapniowych, które w okresie ostatnich 10 lat nie przekracza 100 kg Cao na ha (ok. 1,5 mln ton CaO rocznie).